MECH (podzimní)

2. Medenice Challenge | partneři závodu

MEDENICE CHALLENGE 2024

Celkem 94 hodin


Chcete si zazávodit o zajímavé prize money a ceny? Máte čas v listopadu 2024?

Odpověděli jste si dvakrát ANO?
Tak to Vám již nic nebrání, přihlásit se na první ročník závodu Medenice Challenge! Ten se bude konat na jezeře Medenice u Kutné Hory, a to od 6. - 10. listopadu 2024.

Přihláška na MECH-P

Ceny pro vítěze

1.místo

70.000 Kč 

Ceny od partnerů závodu + trofeje

2.místo

30.000 Kč 

Ceny od partnerů závodu + trofeje

3.místo

20.000 Kč

Ceny od partnerů závodu + trofeje


Speciální ceny

Tým s nejtěžší ulovenou rybou

5.000 Kč

Ceny od partnerů závodu + trofeje

Tým s prvním uloveným kaprem přes 30kg 

Voucher na Katlov Lakes v hodnotě 10 000,-


Harmonogram

6. 11. středa (začátek závodu)

Registrace týmů
09:00 - 09:30

Losování lovných míst
09:30 - 10:00

Přesun na lovná místa
10:00 - 12:00

Začátek závodu
12:00

10. 11. neděle (konec závodu)

Konec závodu
10:00

Vyhlášení výsledků
11:00 - 11:30


Registrace

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je níže. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy mohou být dvoučlenné  či tříčlenné (případné doprovody - přítelkyně, manželky, kameramani, kuchaři a pod. jsou povoleni, ale musí být nahlášeni předem). V každém týmu mohou být pouze 2 takové osoby a nesmí se nijak zapojovat do lovu samotného - krmit, zdolávat, podebírat apod..

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 20.000 Kč na tým. Startovné může být zasláno buď celé nebo jeho polovina a to do 7 dnů od obdržení potvrzení o registraci a zaslání pokynů k platbě.  Druhá polovina startovného musí být zaslána do 30. července 2024. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na první části startovného (10.000 Kč). V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 12.

Přihláška MECH-P


Pravidla

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat lovná místa. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Lovný sektor

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu. Lovné sektory jsou označené cedulí s číslem místa (mohou být dále označeny páskami a tyčovými bojkami), jinak platí, že hranice mezi dvěma sektory je polovina vzdálenosti mezi 2 lovnými místy. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

Všechna lovná místa mohou využívat pro nahazování pouze prostor označený číslem lovného místa v maximální vzdálenosti do 10m od cedule. Nahazování z vody je možné po pás do vody v maximální vzdálenosti do 5 metrů od břehové linie. 

V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a ryba nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím do výkazu úlovků.

Doporučení: přivezte si elektrický motor, pro snadnější a rychlejší možnost přesunu do či mezi lovnými sektory. 

Bodování

Bodují se celkem 3 ryby (kapři a amuři). Do celkového součtu se počítají tyto kombinace:

Z jejich váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované ryby. Lze vyhrát i s jednou bodovanou rybou, pokud bude váhově těžší než třibodované ryby jiného týmu). Kapr a amur jsou bodováni od 7 kg.

Po ulovení bodované ryby zavolá mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách ztvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítána do výsledku závodu. O zdolávání nebo záběru je však nutné ihned informovat rozhodčího před ukončením závodu! Pokud se tak nestane, nemůže být ryba započítána. 

Povinné vybavení

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen) +  trojnožka na vážení.
Loď, podběrák a podložka na kapry Vám budou zdarma zapůjčeny.

Povolená technika lovu

Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Na každém prutu musí být povinně používán back lead (průběžný nebo na provázku - pevný).

Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 5 metrů od mola. 

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány. Zig rig povolen.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze z lovného místa (není povoleno krmit z hrází nebo požeráků) a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány –  jsou  zakázány.

Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po celou dobu závodu (5 prut na markrování povolen). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Po dobu celého závodu je povinnost používat backleady. Po uváznutí nebo zamotání ryby ve vázce, je za přítomnosti rozhodčího na lovném místě montáž možné vyprostit z vázky z lodě. Pokud bude při tom zdolána bodovaná ryba, tato se bude počítat do bodování. 

Tresty

Udělení žluté karty znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené (zavezené) pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno. Jestliže potrestaný tým obdrží v průběhu závodu další žlutou kartu, automaticky dostává kartu červenou.

Červená karta znamená, že tým je bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory závodu. Výsledky týmu jsou anulovány.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení

Vítězí tým, který za celou dobu závodu dosáhne nejvyššího součtu hmotností až tří bodovaných ryb. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud         nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra. 

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám (každý tým je povinen být vybaven 2 plovoucími saky a nelze umisťovat 2 a více ryb do jednoho plovoucího saku)! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt na hlavní molo.

Protest

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise

Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 31. srpnu 2024, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena procentuálně podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 40 % startovného. Zbývajících 60% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo a to bez nároku na vrácení startovného!

Všichni účastníci Medenice Challenge se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Těsím se na osobní setkání

Patrik Zálicha
+420 732 106 684
PZalicha@seznam.cz


Mapa lovných míst